Regulamin Hotelu dla Zwierząt DOG CLUB

Regulamin Hotelu DOG CLUB określa warunki korzystania z hotelu, w tym przyjęcia, pobytu i opuszczenia przez zwierzę naszego  ośrodka. Dla wspólnego dobra przebywających tam ludzi i zwierząt właściciel (lub inna osoba przekazująca zwierzę pod opiekę) zobowiązany jest do akceptacji regulaminu, jeśli chce, by jego zwierzę korzystało z atrakcji ośrodka.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Hotel DOG CLUB prowadzony jest przez Fundację PASJA, reprezentowaną przez Marzenę Aleksandrowicz z siedzibą w  Bedoniu Przykościelnym przy ul. Głównej 63.  Podstawą prawną działania Hotelu jest wpis do KRS0000516563.

 1. Hotel przyjmuje pod opiekę psy, koty, gryzonie oraz inne zwierzęta domowe.
 2. Hotel funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem przerw na urlop. Przyjęcie zwierzęcia do hotelu następuje po podpisaniu przez Powierzającego Umowy oraz wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego.
 3. Doba hotelowa w Dog Club trwa 24 godziny i liczona jest od momentu przybycia zwierzęcia do hotelu.
 4. Zwierzęta przyjmujemy i wydajemy w dni robocze w godzinach 8.00 – 20.00, w niedzielę w godzinach 9.00 – 10.00 i 18.00 – 20.00. Istnieje możliwość umówienia się z Hotelem poza tymi godzinami. Wówczas zostaje naliczona dodatkowa opłata.
 5. Informacji o Waszych pupilach udzielamy w dni powszednie, w godzinach 11:00 – 15:00.
 6. W przypadku spóźnienia się na umówioną wizytę nie gwarantujemy przyjęcia, czy wydania pupila z Hotelu.
 7. Osoba powierzająca psa lub kota pod opiekę Hotelu powinna okazać książeczkę zdrowia zwierzęcia lub inny rodzaj zaświadczenia o aktualności szczepień.
 8. Przed pozostawieniem pupila w hotelu powierzający zobowiązany jest udzielić wszystkich informacji o zwierzęciu, które przekazuje w dokumencie o nazwie „Formularz Zgłoszeniowy DOG CLUB”
 9. Dog Club ma prawo odmówić przyjęcia zwierzęcia, które może zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu innych, a w szczególności bez ważnych szczepień i zabezpieczeń przeciw pasożytom. Dog Club może odmówić przyjęcia zwierzęcia z powodu braku miejsca, a także bez podania przyczyn.
 10. W trosce o zdrowie naszych gości stosuje się zasadę karmienia zwierząt pożywieniem dostarczonym przez właściciela.
 11. Hotel, w oparciu o informacje uzyskane od właściciela oraz w zależności od upodobań podopiecznych może organizować wspólne zabawy, spacery oraz naukę posłuszeństwa i dobrego wychowania.
 12. Dog Club zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by każde zwierzę było zdrowe i bezpieczne, Jednak właściciel rozumie i akceptuje fakt, że:
  1. zwierzęta mogą bawić się na tyle intensywnie, że w trakcie zabaw mogą ulec kontuzjom bądź zranieniom.
  2. zwierzę pozostawione poza domem może doznawać stresu,
  3. u niektórych zwierząt silny stres związany z nową sytuacją może przyczynić się do choroby, zejścia zwierzęcia czy też do ucieczki z hotelu.
 13. Właściciel zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego jego zwierzęcia, jeśli zaistnieje taka potrzeba o czym wcześniej zostanie poinformowany w formie mailowej lub telefonicznej. Dodatkowy koszt związany z opieką nad zwierzęciem zostanie ustalony w dniu odbioru zwierzęcia od Fundacji w oparciu o przedłożone rachunki lub dokumenty potwierdzające konieczność poniesienia kosztów.
 14. Dbamy, aby wszelkie akcesoria dostarczone przez właściciela pozostały w dobrym stanie, niemniej niektóre przedmioty, a w szczególności zabawki, przywiezione ze zwierzęciem mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu.

REZERWACJA POBYTU

 1. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wskazane jest wcześniejsze zarezerwowanie miejsca dla swojego Pupila. Prosimy o dokonywanie rezerwacji z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. W tym celu właściciel zwierzęcia ustala z hotelem dostępność wybranego terminu oraz wpłaca zadatek.
 3. W przypadku, gdy wybrany termin jest wolny, dokonujemy na 3 dni robocze tzw. rezerwacji warunkowej. W tym czasie należy wpłacić na konto bankowe 68 1020 3378 0000 0279 1622 lub w kasie zadatek w wysokości 20% całkowitych kosztów pobytu, która uruchomi ostateczną rezerwację miejsca.
 4. Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z rezerwacji miejsca.
 5. W przypadku rezygnacji z rezerwacji miejsca w hotelu:
  1. na co najmniej 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu – zadatek zwracamy w pełnej wysokości,
  2. od 14 do 29 dnia włącznie przed datą rozpoczęcia pobytu – zwrotowi podlega połowa zadatku,
  3. do 13 dnia włącznie przed datą rozpoczęcia pobytu – zadatek nie podlega zwrotowi.

Rezerwacja pobytu jest jednoznaczna ze złożeniem przez klienta oświadczenia o akceptację regulaminu oraz cennika (cennik ustalany indywidualnie po rozmowie z właścicielem pupila)

   PŁATNOŚĆ 

Po dokonaniu rezerwacji i wpłacie zadatku pozostała część jest opłacana w dniu przyjęcia pupila do hotelu. Istnieje możliwość wpłaty pozostałej części przelew lub gotówką.

PRZEDŁUŻENIE POBYTU

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, właściciel powinien zgłosić hotelowi do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin podany w umowie, co jednak nie wiąże hotelu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 2. Za przedłużenie pobytu zwierzęcia Dog Club pobiera standardowe opłaty, określone w cenniku.
 3. Opłatę za przedłużenie pobytu, po potwierdzeniu jej wysokości z Dog Club, należy wnieść do 3 dni roboczych po upływie zakontraktowanego wcześniej końca terminu pobytu.
 4. W przypadku, gdy właściciel osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę nie odbierze zwierzęcia w umówionym terminie i:
  1. nie skontaktuje się z Dog Club w terminie 2 dni od upływu zakontraktowanego terminu końca pobytu w celu wyjaśnienia sytuacji,
  2. będzie zalegał z opłatą za pobyt zwierzęcia i inne zamówione w Dog Club usługi dłużej niż 5 dni

to wystąpienie którejkolwiek z tych okoliczności równoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia przez właściciela. Nie odebranie pupila z Hotelu w terminie zawartym w umowie skutkuje wezwaniem właściciela do odbioru zwierzęcia oraz możliwością oddania go do schroniska z uwagi na porzucenie.

Prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1)

SKRÓCENIE POBYTU

 1. Powierzający może odebrać zwierzę przed upływem ustalonego terminu zakończenia opieki po uprzednim kontakcie z Opiekunem co najmniej na 3 godziny wcześniej przed odbiorem, jednak tylko w godzinach 8:00 – 19:00. Powyższe zapewni sprawne odbycie formalności związanych z wydaniem zwierzęcia. Nieodebranie zwierzęcia do godziny 19:00, wiąże się z doliczeniem kolejnej doby opieki i możliwością odbioru dopiero następnego dnia.
 2. W przypadku skrócenia terminu pobytu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Powierzający proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich, co umożliwi reakcję.
 1. Właściciel zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących działania Dog Club oraz w  bazie klientów
 2. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił.
 3. W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.